Kto dostane nevyplatený dôchodok po zomrelom

od Blažena Kvetná


Október 8, 2017Moja kolegyňa pred pár dňami pochovala brata, ktorý bol na invalidnom dôchodku. Keď sme sa o tejto smutnej udalosti rozprávali, spýtala sa ma, či neviem, kto má nárok na  jeho nevyplatený dôchodok (na sumu invalidného dôchodku splatnú k dňu jeho smrti). A vtedy som si uvedomila, že mnohí z nás v prípade úmrtia blízkej osoby nevedia, či majú alebo nemajú  nárok na nejakú časť nevyplateného dôchodku po zomrelom a ani po tom nepátrajú, pretože ich premkol hlboký žiaľ a smútok.  

Preto možno nezaškodí, ak si aspoň stručne pripomenieme kto má nárok na nevyplatený dôchodok po zomrelom.

V prípade, že poistenec splní podmienky nároku na dôchodok, uplatní si tento nárok i výplatu dôchodku a následne zomrie, resp. ak mu bol dôchodok priznaný pred smrťou (teda ak zosnulému ku dňu jeho smrti neboli vyplatené sumy dôchodku, na ktoré mal nárok), nárok na nevyplatený dôchodok (na sumy splatné ku dňu jeho smrti) má manželka/manžel – a to bez ohľadu na skutočnosť, či žijú alebo nežijú v spoločnej domácnosti. Tento nárok si manželka/manžel môže uplatniť pri spisovaní (podávaní) žiadosti o vdovský/vdovecký dôchodok a tieto sumy im budú vyplatené automaticky v rámci konania o priznaní vdovského (vdoveckého) dôchodku.

Ak zomrelý manželku/manžela nemá, tak nárok na nevyplatený dôchodok majú jeho deti (všetky pozostalé deti); ak nemá manželku/manžela a ani deti, nárok prechádza na jeho rodičov. Na deti, resp. na rodičov tento nárok prechádza tiež bez ohľadu na skutočnosť, či so zomrelým žili alebo nežili v spoločnej domácnosti. O vyplatenie predmetných nevyplatených súm dôchodku je potrebné Sociálnu poisťovňu požiadať a k žiadosti doložiť čestné vyhlásenie o tom, že:
• pozostalé dieťa je jediným dieťaťom svojho otca/matky (ak ide o jedináčika), resp., že si je vedomé (vedomí), že nevyplatený dôchodok je spoločným nárokom všetkých detí zomrelého (ak zomrelý mal viac detí),
• pozostalý otec/matka sú otcom/matkou a jediným priamym dedičom zomretého dieťaťa.

Deti, resp. rodičia musia v čestnom vyhlásení uviesť aj to, že sú si vedomí právnych následkov uvedenia nesprávnych údajov. Čestné vyhlásenie musí byť žiadateľom podpísané a jeho podpis musí byť úradne osvedčený (napr. notárom, pracovníkom obce alebo okresného úradu).

Manželka/manžel čestné vyhlásenie nemusí predkladať.

Sumy nevyplateného dôchodku (splatné ku dňu smrti poistenca), na vyplatenie ktorých vznikol nárok manželke/manželovi, deťom, resp. rodičom, nie sú predmetom dedičstva.

V prípade, že zomrelý/á nemá manželku/manžela, deti a už ani rodičov, nevyplatené sumy dôchodku sa stávajú predmetom dedičstva – avšak len za predpokladu, že dedič v dedičskom konaní oznámi, že sú takéto nevyplatené sumy. Samotnú výšku nevyplateného dôchodku dedič oznamovať nemusí, lebo notár si túto informáciu písomne vyžiada priamo zo Sociálnej poisťovne.

Poznámky
• V prípade, ak by dôchodok bol vyplatený po smrti poberateľa tohto dôchodku na účet v banke, Sociálna poisťovňa si navyše vyplatenú sumu vyžiada priamo z banky (banky, ktorá vedie predmetný účet). Ak sa dôchodok zomrelému dôchodcovi poukazoval  prostredníctvom pošty, po smrti dôchodcu pošta už dôchodok nevyplatí a poukáže ho  späť Sociálnej poisťovni.
• Pozostalí nemusia Sociálnu poisťovňu informovať o úmrtí svojho blízkeho (poberateľa dôchodku), pretože poisťovni túto skutočnosť oznámi príslušná matrika. Matrika však oznam o úmrtí fyzických osôb zasiela Sociálnej poisťovni v mesačných intervaloch, preto ak pozostalí chcú celý proces urýchliť, môžu aj sami Sociálnu poisťovňu informovať.