Kedy a ako môže pracujúci dôchodca požiadať o zvýšenie dôchodku

od Blažena Kvetná


Apríl 19, 2018Pred pár dňami Sociálna poisťovňa zverejnila dve zaujímavé informácie. Jednu o tom, že k 31. marcu 2018 evidovala 1 064 569 starobných dôchodcov a z druhej informácie sa dozvedáme, že priemerná výška starobných dôchodkov vyplatených Sociálnou poisťovňou v marci 2018 bola 439,27 eur. 

Nuž a keď sa pozrieme na výšku priemerného starobného dôchodku (a to mnohí dôchodcovia majú dôchodok nižší ako je ten priemerný), tak sa ani niet čomu diviť, že niektorí starobní dôchodcovia popri dôchodku ešte pracujú – buď v riadnom pracovnom pomere alebo na dohodu, niektorí po celý kalendárny rok, iní zasa iba časť roka. 

Preto iste nezaškodí pripomenúť si, že ak poberateľ starobného dôchodku popri dôchodku pracuje a v priebehu roka 2018 pracovať prestane, môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zvýšenie dôchodku. Samozrejme iba za predpokladu, že bol dôchodkovo poistený,  ukončením práce mu zanikne dôchodkové poistenie a získa obdobie dôchodkového poistenia s vymeriavacím základom.  

Pracujúci dôchodca môže požiadať o zvýšenie dôchodku vtedy, keď prestane pracovať – keď mu zanikne dôchodkové poistenie

O zvýšenie dôchodku treba požiadať Sociálnu poisťovňu písomne – listom (formuláre žiadosti o zvýšenie dôchodku nehľadajte – nie sú; stačí napísať neformálny list). 

V liste, ktorým dôchodca žiada o zvýšenie svojho starobného dôchodku musí uviesť najmä tieto údaje:
• svoje meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska (teda svoje identifikačné údaje),
• predmet žiadosti (o čo vlastne Sociálnu poisťovňu žiada – o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia v roku 2018 získané počas poberania starobného dôchodku),
• od ktorého dňa (dátumu) o zvýšenie dôchodku žiada (o zvýšenie môže požiadať najskôr odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mu povinné dôchodkové poistenie zaniklo). 

Svoju žiadosť vlastnoručne podpíše a doručí ju na ústredie Sociálnej poisťovne:
• buď ju podá na poštové doručenie, teda poštou ju zašle na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava (odporúčame zaslať ako zásielku RN), 
• alebo ju osobne odovzdá v podateľni ústredia Sociálnej poisťovne (Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava; úradné hodiny: pondelok 8:00 – 17:00 h., utorok až štvrtok  8:00 – 16:00 h., piatok 8:00 – 15:00 h.) a doručenie si nechá potvrdiť.

Sociálna poisťovňa o žiadosti rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti. V zložitých prípadoch (napr. ak je potrebné zisťovať vymeriavacie základy) však Sociálna poisťovňa môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní – o tejto skutočnosti žiadateľovi (dôchodcovi) zašle písomnú informáciu.

Príklad

Pani Anna Malá v r. 2018 poberá starobný dôchodok vo výške 462,50 eur mesačne, ktorý jej vypláca Sociálna poisťovňa (nárok na starobný dôchodok jej vznikol od 1. 11. 2013; od tohto dňa jej ho Sociálna poisťovňa aj vyplácala). Od 1. februára 2018 p. Malá začne pracovať ako účtovníčka a 31. mája 2018 tento pracovný pomer ukončí. Za uvedené obdobie dosiahne úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vo výške 3 700,50 eur (príjem v hrubom). Má p. Malá nárok na zvýšenie svojho starobného dôchodku, môže Sociálnu poisťovňu o jeho zvýšenie požiadať? A ak áno, od kedy a o koľko jej bude dôchodok zvýšený?

Dňom 1. februára 2018 p. Malej vzniklo povinné dôchodkové poistenie a dňom 31. mája 2018 jej zaniklo (povinné dôchodkové poistenie vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu). Pani Malá získala obdobie dôchodkového poistenia s vymeriavacím základom, preto po ukončení predmetného pracovného pomeru môže požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie jej starobného dôchodku od 1. júla 2018.

Za obdobie od 1. februára 2018 do 31. mája 2018 p. Malá dosiahla:

osobný vymeriavací základ vo výške 3 700,50 eur,
osobný mzdový bod vo výške 0,3382 (3 700,50 / 10 944 = 0,3381304; po zaokrúhlení 0,3382).

Poznámky:

osobný vymeriavací základ = úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok 2018, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie, tzn. úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (príjem v hrubom),
osobný mzdový bod = podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu za rok r. 2016;  ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok, pri výpočte dôchodku sa ako všeobecný vymeriavací základ za posledný kalendárny rok dôchodkového poistenia po vzniku tohto nároku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod (teda v prípade p. Malej je to rok 2016 a za rok 2016 všeobecný vymeriavací základ = 10 944). Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor,
všeobecný vymeriavací základ = 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za ten-ktorý kalendárny rok (v prípade p. Malej je to za r. 2016), ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za r. 2016 = 912 eur a všeobecný vymeriavací základ za r. 2016 = 12 x 912 = 10 944.

Zvýšenie starobného dôchodku p. Malej sa určí ako súčin jednej polovice jej osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2018 (aktuálna dôchodková hodnota na r. 2018 = 11,9379).

0,3382 / 2 x 11,9379 = 2,0186988

S účinnosťou od 1.6.2018 bude p. Malej starobný dôchodok zvýšený na sumu 464,60 eur mesačne (462,50 + 2,0186988 = 464,5186988; po zaokrúhlení na desať centy smerom nahor = 464,60), teda dôchodok sa jej zvýši o 2 eurá a 10 centov.

Ak by p. Malá o zvýšenie dôchodku nepožiadala, Sociálna poisťovňa jej ho zvýši automaticky - nie však od 1.6.2018, ale až od 1.1.2019.

Upozornenie: 

1. V prípade, že pracujúci dôchodca má v roku 2018 viac poistných pomerov, starobný dôchodok je možné zvýšiť až po ukončení všetkých dôchodkových poistení. Napr. starobný dôchodca pán Jurček Ján v období od 1. februára 2018 do 31. mája 2018 pracoval na dohodu o pracovnej činnosti a 1. mája 2018 s iným zamestnávateľom uzatvoril dohodu o výkone práce na obdobie od 1. mája do 30. júna 2018. Pán Jurček môže požiadať o zvýšenie dôchodku až po 30. júni 2018 (teda najskôr od 1. júla 2018).

2. Na žiadosť dôchodcu je možné starobný dôchodok takto zvýšiť len jedenkrát v roku. Za obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré nebude možné zvýšiť starobný dôchodok už v roku 2018, Sociálna poisťovňa ho zvýši automaticky od 1. januára 2019. Napr. starobná dôchodkyňa pani Alžbeta Kukučková v r. 2018 pracovala ako predavačka – a to v období od 1. februára 2018 do 31. mája 2018 a potom od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018. Ak p. Kukučková po žiada o zvýšenie dôchodku od 1. júna 2018, potom už po skončení jej druhého pracovného pomeru o zvýšenie dôchodku nebude môcť požiadať – Sociálna poisťovňa jej ho automaticky zvýši, nie však od 1. septembra 2018 ale až od 1. januára 2019.

3. Ak pracujúci starobný dôchodca v priebehu r. 2018 o zvýšenie dôchodku nepožiada, Sociálna poisťovňa mu dôchodok zvýši automaticky, nie však odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia, ale až od 1. januára 2019.

4. Zo súčasnej právnej úpravy vyplýva, že starobný dôchodok Sociálna poisťovňa od 1. januára 2019 automaticky nemôže nezvýšiť pracujúcemu starobnému dôchodcovi vtedy ak:
• jeho dôchodkové poistenie zaniklo pred 31. decembrom 2018 a on za toto obdobie v roku 2018 už požiadal o zvýšenie starobného dôchodku,
• poistenec (dôchodca) nezískal žiadne vymeriavacie základy, hoci jeho dôchodkové poistenie v roku 2018 trvalo (ide o tzv. nepravidelný príjem),
• dôchodcovi je starobný dôchodok vyplácaný preddavkovo alebo je priznaný po 31. decembri 2018; starobný dôchodok bude možné zvýšiť až pri definitívnom priznaní dôchodku a v prípade priznania starobného dôchodku po 31. decembri 2018 bude možné starobný dôchodok automaticky zvýšiť až od 1. januára 2019.

Poznámky:

• O akú sumu sa dôchodcovi jeho starobný dôchodok zvýši závisí predovšetkým od toho, ako dlho dôchodca pracoval a aký bol jeho príjem v hrubom (koľko zarábal).

• V prípade že pracujúci starobný dôchodca prestane pracovať počas r. 2018, je pre neho výhodnejšie ak o zvýšenie dôchodku požiada a nečaká až na automatické zvýšenie. Napr. ak p. Malá z vyššie uvedeného príkladu požiada o zvýšenie starobného dôchodku hneď po ako prestane pracovať (hneď ako jej zanikne dôchodkové poistenie), na zvýšený dôchodok má nárok už od 1. júna 2018; ak by čakala na automatické zvýšenie, dôchodok by jej bol zvýšený až 1. januára 2019. Teda ak o zvýšenie požiada, vyšší dôchodok začne dostávať o niekoľko mesiacov skôr.

• Ak niektorý starobný dôchodca mal  súčasne napr. dve zamestnania a z oboch bol dôchodkovo poistený, do zvýšenia jeho dôchodku sa mu započítajú vymeriavacie základy od oboch zamestnávateľov.

A na záver si ešte – len tak pre informáciu – uveďme, čo ustanovuje § 66 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších prepisov:
 
§ 66
Určenie sumy starobného dôchodku

(1)
Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.
(2)
Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí podľa odseku 1 a pripočíta sa k nej suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.
(3)
Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku, určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru kalendárneho roka sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v predchádzajúcom kalendárnom roku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; o určení sumy starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku. Ak poistencovi podľa prvej vety zaniklo dôchodkové poistenie v kalendárnom roku, v ktorom sa určila suma starobného dôchodku podľa prvej vety alebo sa neurčila suma starobného dôchodku podľa prvej vety z dôvodu, že v predchádzajúcom kalendárnom roku nezískal obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti, suma starobného dôchodku sa na základe žiadosti o určenie sumy starobného dôchodku poistenca podľa prvej vety určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
(4)
Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa odo dňa vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.
(5)
Ak sa starobný dôchodok ku dňu zastavenia jeho výplaty alebo ku dňu zániku dôchodkového poistenia získaného počas poberania starobného dôchodku vyplácal v sume jednej polovice z dôvodu jeho súbehu s vdovským dôchodkom alebo vdoveckým dôchodkom, pri určení sumy starobného dôchodku podľa odsekov 3 a 4 sa prihliada na sumu starobného dôchodku, ktorá by patrila bez jeho zníženia z tohto dôvodu.
(6)
Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení
a)
pred 1. septembrom 2012 zníži o 1/2 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 zníži o 2/9 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
c)
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 zníži o 17/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
d)
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 zníži o 1/4 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
e)
od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 zníži o 19/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
f)
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 zníži o 5/18 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
g)
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 zníži o 7/24 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
h)
od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 zníži o 11/36 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
i)
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 zníži o 23/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
j)
po 31. decembri 2023 zníži o 1/3 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(7)
Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 4 sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného po vzniku nároku na starobný dôchodok nezapočítavajú obdobia uvedené v § 140 ods. 1 až 4; na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 až 4 sa na hodnotu osobného mzdového bodu za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok prevyšujúcu hodnotu 3 neprihliada.
(8)
Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.
(9)
Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku na žiadosť podľa odsekov 3 a 4 v kalendárnom roku len raz.“